แผนยุทธศาสตร์ 4+1 (Strategy)

    1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย (P&P Excellence)
    2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มาตรฐาน (Service Excellence)
    3.พัฒนาบุคลากรให้ ดี เก่ง สุข (People Excellence)
    4.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (Governance Excellence)
+
    1.พัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Hospital)

ค่านิยม: MOPH


    1. Mastery: เป็นนายตัวเอง
        -  บุคลากร ปฏิบัติงานตรงเวลา (On time)
        -  บุคลากร มีการพัฒนาตนเอง ใฝ่เรียนรู้ (Self-Development)
        -  บุคลากรทำงานเป็นทีม (Team Work)
        -  บุคลากรมีความซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม
    2. Originality: เร่งสร้างสิ่งใหม่
        -  สร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม แนวทางในการทำงานใหม่ๆ
        -  มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Organization for Learning)
    3. People: ใส่ใจประชาชน
        -  ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Focus)
        -  ความปลอดภัย คือ หัวใจของการทำงาน (Safety in Mind)
        -  มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ เสริมพลัง (Health Literacy/Empowerment)
    4. Humility: ถ่อมตน อ่อนน้อม
        -  บริการแบบองค์รวม ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized Health Care)
        -  บุคลากรมีจิตอาสา (Volunteer)

นโยบายของผู้บริหาร

 

 

 

นโยบายการจัดการคุณภาพ


จำนวนการเข้าชม 17 ครั้ง