ITA2564

1. บันทึกลงนามคำสั่งคณะกรรมการ,ขอเผยแพร่OPEN

2. คำสั่งคณะกรรมการด้านเทคโนโลยี,คำสั่งผู้ดูแลเว็บไซต์OPEN

3. แนวทางและกรอบการเผยแพร่ข้อมูลOPEN

4. รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์OPEN

2. แผนยุทธศาสตร์ รพก 2563-2565 (v34)OPEN

3. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ รพก.ห้วยกระเจาOPEN

4. แผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2564OPEN

5.ช่องทางการร้องเรียนOPEN

6.ช่องทางการร้องเรียนOPEN

7. รายงานข้อร้องเรียนOPEN

8. รายงานข้อร้องเรียนOPEN

9. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563OPEN

10. ขั้นตอนการคัดกรองตาในผู้ป่วยเบาหวานOPEN

1. บันทึกผลการวิเคราะห์,บันทึกขอขึ้นเว็บไซต์OPEN

2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563OPEN

1. 1 ขอพิจารณาลงนามเผยแพร่จัดซื้อ,ขอเผยพร่ข้อมูลOPEN

1.2 บันทึกการจัดสรรOPEN

1.3 แผนการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2564OPEN

1.4 คำสั่งปลด - ประกาศOPEN

3.1 บันทึกแนวทางปฏิบัติเพื่่อส่งเสริม แนวทาง และประกาศOPEN

3.2ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติOPEN

4.1 ชุดใบสำคัญจ่าย ไม่เกิน 100000 บาทOPEN

4.2 จัดซื้อจัดจ้าง 130540OPEN

5.สำเนาจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าเกิน 100,000 บาทOPEN

6.สำเนาชุดจัดซื้อจัดจ้างมูลค่า ต่ำกว่า 100,000 บาทOPEN

7. สำเนาจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าต่ำกว่า 100,000 บาททOPEN

8. สำเนาจัดซื้อจัดจ้างมูลค่ามากกว่า 100,000 บาทOPEN

1. บันทึกข้อความขอเผยแพร่และแบบฟอร์มขอเผยแพร่ สขร.ไตรมาสที่ 1 OPEN

2. สขร.1 เดือนตุลาคม 2563OPEN

3. สขร.1 พฤศจิกายน 2563OPEN

4. สขร.1 ธันวาคม 2563OPEN

5. แบบฟอร์มการขอเผยแพร๋ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด สขร1 เดือน มกราคม 2564OPEN

5.1รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ.สขร.๑)ประจำเดือนมกราคม๒๕๖๔OPEN

5.1รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ.สขร.๑)ประจำเดือนมกราคม๒๕๖๔OPEN

6.1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบสขร.๑)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔OPEN

6.1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบสขร.๑)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔OPEN

7.1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.๑) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔OPEN

8. แบบ สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2564OPEN

9. บันทึกข้อความขอเผยแพร่ แบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายนOPEN

10. แบบ-สขร1. ประจำเดือนเดือนเมษายน 2564OPEN

11. บันทึกข้อความขอเผยแพร่ข้อมูล สขร. 1 ประจำเดือน พ.ค. 2564OPEN

12. แบบ สขร1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564OPEN

13. แบบฟอร์มการขอขึ้นเวบไซต์ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564OPEN

14.บันทึกข้อความรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564OPEN

15.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. 1 เดือน มิ.ย. 2564OPEN

16.บันทึกข้อความรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564OPEN

17.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน ก.ค. 2564OPEN

18.บันทึกข้อความรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564OPEN

19.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน สิงหาคม 2564OPEN

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศ เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลOPEN

2. ประกาศโรงพยาบาลห้วยกระเจา เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลOPEN

3. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานOPEN

1. ขออนุมัติลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรและเผยแพร่ข้อมูลOPEN

2. การกำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาานเจ้าหน้าที่ผุ้มีสัมฤทธิ์OPEN

3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำของเจ้าหน้าที่ในสังกัดOPEN

4.หลักฐานการประชุมชี้แจงเรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์OPEN

5.แจ้งเวียนมาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่OPEN

แบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์ มาตรการ และกรอบการบริหารOPEN

1. ขออนุมัติลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรและเผยแพร่ข้อมูล OPEN

2. ข้าราชการผุ้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก OPEN

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ OPEN

1.2โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ อำเภอห้วยกระเจา OPEN

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ อำเภอห้วยกระเจา OPEN

3. บันทึกข้อความขอรายงานผล OPEN

4 รายงานผลการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ อำเภอห้วยกระเจา OPEN

5. รูปกิจกรรม OPEN

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ผลการดำเนินงานโครงการ OPEN

1. คู่มือการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน OPEN

2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ OPEN

4. ช่องทางการร้องเรียน OPEN

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลคู่มือการร้องเรียน 2 ประเภท OPEN

1. บันทึกข้อความขอรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับการทุจริต OPEN

2.รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน OPEN

3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ OPEN

4.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ OPEN

5.บันทึกข้อความรายงานข้อร้องเรียน (1 ต.ค.63 - 31 ส.ค. 64 ) OPEN

6.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 3-4 OPEN

7.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน (1 ต.ค. 63 - 31 ส.ค. 64 ) OPEN

8.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ไตรมาศที่ 3-4 OPEN

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ OPEN

1.2 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอในการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2564 OPEN

2.3 รายงานการประชุม OPEN

4. บันทึกข้อความขอรายงานและขึ้นเวป OPEN

5. ภาพกิจกรรม OPEN

6. บันทึกข้อความขอรายงานขึ้นเว็บไซต์3 OPEN

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ OPEN

1. บันทึกข้อความพิจารณาลงนามในประกาศโรงพยาบาล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และขอมัติเผยแพร่ข้อมูล OPEN

2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบน OPEN

2.2กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน OPEN

3. แจ้งประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2564 OPEN

4. บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตาม OPEN

5. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด OPEN

1. ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล OPEN

2-3แนวทางขอยืมพัสด OPEN

4. แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยืมพัสดุ OPEN

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ OPEN

1. ขออนุญาตเเผยแพร่ข้อมูลการใข้แบบฟอร์มการยืมพัสดุ OPEN

2-3ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรฐและประเภทใช้สิ้นเปลือง OPEN

4. แจ้งเวียนแนวทางปำิบัติเกี่ยวกับการขอยืมพัสดุ OPEN

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมุลบนเว็บไซต์ OPEN

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศและเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน OPEN

2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผุ้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน OPEN

3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาหารสูงสุดของหน่วยงาน OPEN

4.ภาพแสดงเจตนารมณ์ OPEN

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมุลบนเว็บไซต์ OPEN

1. บันทึกข้อมขออนุมัติแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอ และแผนส่งเสริมคณธรรมจริยธรรม OPEN

2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 OPEN

3.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม OPEN

4. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ OPEN

1.1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนนิงานรอบ 6 เดือน OPEN

1.2 บันทึกข้อความขอรายงานผลตามแผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต OPEN

1.3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม OPEN

1.4 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน OPEN

2.2บันทึกข้อความขอขึ้นเวป OPEN

แบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์ OPEN

3.แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณะรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน แบบฟอร์มที่ 3 OPEN

4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ OPEN

5.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบบฟอร์มที่ 2 OPEN

1. ขออนุมัติประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน OPEN

2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง OPEN

3. รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ OPEN

4. รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์ OPEN

5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด (3) OPEN

1. พิจารณาลงแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน OPEN

2. แนวทางในการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน OPEN

3. แจ้งเวียนแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (2) OPEN

4. รายการงานผลการดำเนินตามแนวทางการป้องการผลประโยชน์ทับซ้อน OPEN

5. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด OPEN

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ OPEN

1.2โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ อำเภอห้วยกระเจา OPEN

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ อำเภอห้วยกระเจา OPEN

3. บันทึกข้อความขอรายงานผล OPEN

4 รายงานผลการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ อำเภอห้วยกระเจา OPEN

5. รูปกิจกรรม OPEN

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ผลการดำเนินงานโครงการ OPEN

1.1 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม OPEN

1.2. ขอดำเนินงานโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม OPEN

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม OPEN

3. ขอรายงานผลการดำเนิน OPEN

4.รายงานผลการดำเนินงาน OPEN

5. รูปอบรมโครงการสร้างเสริมวัฒนธรรม OPEN

6.แบบฟอร์มการขอขึ้นเว็บไซต์ OPEN

1. รายงานการประชุม กลุ่ม Strong HKJ OPEN

2. กลุ่ม Strong OPEN

4. แผนงานจิตพอเพียง OPEN

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน OPEN

1. บันทึกลงนามในประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและขออนุญาตประกาศ OPEN

2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่งละเมิดหรือคุกคามทางเพศ OPEN

3. แนวทางการป้องกันทางเพศ OPEN

4. แจ้งเวียนแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ OPEN

5. แบบฟอมการเผยแพร่ข้อมูล OPEN