เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

   1. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

   2. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

   3. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

   4. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

   5. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

   6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม

เอกสารคำสั่งและประกาศของโรงพยาบาล

   1. คำสั่งคณะกรรมการด้านเทคโนโลยี,คำสั่งผู้ดูแลเว็บไซต์โรงพยาบาล

   2. บันทึกแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริม แนวทาง และประกาศ

   3. คู่มือและขั้นตอนการตรวจคัดกรองและการดูแลรักษา

   4. คำสั่งปลด - ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

เอกสารแผนการปฏิบัติการ แผนจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการดำเนินงาน

   1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

   2. รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ของโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2563

   3. แผนการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2564

   4. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง

   5. สขร.1 ตุลาคม 2563

   6. สขร.1 พฤศจิกายน 2563

   7. สขร.1 ธันวาคม 2563


จำนวนการเข้าชม 201 ครั้ง