เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

   1. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

   2. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

   3. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

   4. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวง         สาธารณสุข พ.ศ. 2560

   5. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

   6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม

   7.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

   8.แผนยุทธศาสตร์  รพก.ห้วยกระเจา ปีงบประมาณ 2566-2570

   9.การประชุมพิจารณาเรื่องยา

  10.แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมคุณธรรมจริยธรรม

 


จำนวนการเข้าชม 201 ครั้ง